Przetargi

Firma AGAFIRANY

Biesiadecka Agnieszka

Wola Baranowska Ul. Średniówka 1

39-450 Baranów Sandomierski
 
 
 
Zapytanie ofertowe
 
 
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Budowę budynku usługowo-produkcyjnego w Woli Baranowskiej.
 
1. Zamawiający:
 
Firma AGAFIRANY Biesiadecka Agnieszka Wola Baranowska Ul. Średniówka 1 39-450 Baranów Sandomierski
 
 
2. Informacje podstawowe:
 
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych budynku usługowo-produkcyjnego z dwoma łącznikami do istniejącego obiektu, o łącznej powierzchni zabudowy 511,97 m2 w Woli Baranowskiej. II. Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. III. Zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót stanowiący załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.  IV. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.  V. Termin realizacji zamówienia do: 31 marca 2019 r. VI. Cena za realizację zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty, jakie w związku z jego realizacją ponosi oferent.  VII. Szczegółowe warunki właściwego wykonania zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu:
 
I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą że:

1) Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty) polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji budynku o wartości brutto kontraktu nie mniejszej niż 500.000,00 zł. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie wykazu robót przedstawionego przez wykonawcę. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2) Dla potrzeb realizacji inwestycji będą dysponować kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania budową w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. II. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”.
 
4. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
 
I. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  1) Cena oferty – waga 80%, 2) Okres gwarancji – waga 20%.
 
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
 
I. Kryterium pierwsze: Cena. Liczba przyznanych punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:  najniższa cena ofertowa brutto C = ----------------------------------------------- x 100 x waga 80% cena brutto oferty badanej
 
II. Kryterium drugie: Gwarancja. 1) Okres gwarancji na planowany do wykonania zakres robot będzie liczony jako wskazana w formularzu oferty liczba miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót. 2) Minimalny wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. Za okres krótszy niż 36 miesięcy Zamawiający przyzna 0 punktów. 3) Dla wskazanej przez Oferenta gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny liczbę 60 miesięcy. 4) Liczba przyznanych punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:  
 
Gwarancja w miesiącach z oferty G = --------------------------------------------------------------------- x 100 x waga 20% Najdłuższa gwarancja wskazana w ofertach
 
III. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. IV. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. V. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów.
 
6. Informacja na temat zakresu wykluczenia i odrzucenia:
 
I. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, 3) złożona została przez podmiot: a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym, b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art 43 a ust 4 ustawy (Dz. U. 2017, poz. 562 ze zm.).

II. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,  3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. III. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 
7. Termin i warunki płatności:
 
I. Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie regulowane po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót, w terminie do 30 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę na wskazany przez niego rachunek bankowy. II. Terminy i warunki płatności określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
 
I. Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2018 r. II. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 05.03.2018 roku do godz. 9:00. III. W przypadku ofert dostarczonych przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
 
9. Sposób przygotowania oferty:
 
I. Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym formularzu „Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. II. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz w formie pisemnej, III. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty i inne składniki kosztowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia; IV. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. V. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym (ewidencyjnym). VI. W przypadku oferentów, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych dokumentów – pełnomocnictwo, załącznik nr 3, albo którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy, zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania bądź zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert. VII. W przypadku wątpliwości dotyczących złożonej oferty, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
 
10. Określenie warunków zmiany umowy: I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiana terminów wykonania umowy: a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - klęsk żywiołowych, - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną.
 
II. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 
11. Dodatkowe informacje:
 
I. Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: wojtekmaz@o2.pl . II. Odpowiedzi zostaną opublikowane na portalu ogłoszeń ARiMR.
 
12. Załącznikami do Zapytania ofertowego są:
 
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2: Formularz oferty,

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych robót budowlanych,

Załącznik nr 5: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,

Załącznik nr 6: Wzór umowy,

Załącznik nr 7: Przedmiary robót.
 
 
 
Agnieszka Biesiadecka ( - ) Właściciel
 
 
 

Wola Baranowska, 05.03.2018 r.

 

 

 

Firma AGAFIRANY Biesiadecka Agnieszka

Wola Baranowska

Ul. Średniówka 1

39-450 Baranów Sandomierski

 

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

 

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Firmę AGAFIRANY Biesiadecka Agnieszka z/s Wola Baranowska Ul. Średniówka 1, 39-450 Baranów Sandomierski,

 

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowę budynku usługowo-produkcyjnego w Woli Baranowskiej wybrana została oferta:

 

Firmy Hydrogaz G.K. Kopeć S.J. z/s ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa,

z ceną netto 536.290,42 zł, brutto (Vat 23%) 659.637,22 zł.,

oraz 36-miesięczną gwarancją na wykonane roboty.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

Agnieszka Bieiadecka

( - )

Właściciel